Menu
Obec Kocelovice
obecKocelovice

Z historie

Z historie - Kocelovice v pravěku a v době slovanské

Katastr Kocelovic byl v pravěku bohatě osídlen. Je trochu kuriózní, že tuto skutečnost dokládají zejména pohřebiště, která prozkoumal v první čtvrtině 20. století blatenský učitel - archeolog Josef Siblík. Nálezy z nich jsou dodnes uloženy v Městském muzeu v Blatné a v Národním muzeu v Praze. Nejstarší archeologické nálezy z kocelovických pozemků pocházejí z doby železné, z období kultury halštatské. V 6. století před naším letopočtem lidé založili své hřbitovy na dvou pahorcích; v místě zvaném Rozsoší při cestě do Hajan a východně od Velkého kocelovického rybníka na pozemku p. Hejla. Zdejší lidé své mrtvé spalovali na pohřebních hranicích a spálené pozůstatky ukládali do země v urnách, tj. hliněných nádobách. Ze spálených kostiček lze jen výjimečně určit pohlaví pohřbených a tak se musíme spoléhat na přiložené milodary. Z ženských hrobů jistě pocházejí skleněné korále z náhrdelníků. Jde o malý modrý korálek a větší korále žluté barvy s páry modrobílých oček. Ženám budou také patřit nalezené bronzové náramky. Za mužské milodary můžeme považovat železné nože a oštěp. Počet hrobů na obou pohřebištích nepřekročil číslo patnáct, takže můžeme soudit, že zde pohřbívaly malé, spíše rodinné komunity. Jak dokládají zlomky vyorávaných užitkových nádob, jedna z halštatských osad stála mezi vsí a Velkým kocelovickým rybníkem.

Haldy pozůstalé po rýžování zlata na úpatí Zlaté hory budou nejspíše až středověkého původu, nicméně nemůžeme vyloučit, že právě zlato přivedlo do zdejšího kraje Kelty. Na vrchu Budíně u Bělčic měli svatyni a také z katastru Kocelovic nám na ně zůstala památka. Jsou to nádoby a železný nožík, vykopané kocelovickým rolníkem Františkem Hlinkou při drenážování louky pod rybníkem Hvozdec. Archeolog Josef Siblík místo nálezu dodatečně prozkoumal a zjistil, že předměty byly uloženy při jižní stěně jámy průměru 120 cm a hloubky 80 cm. Nález popsal jako sídlištní, není však vyloučeno, že šlo o hrob. Významnou archeologickou památkou, zapsanou v seznamu památek okresu Strakonice, jsou slovanské mohyly na zalesněném hřbetu Zelené hory ve východním sousedství obce. Ze skupiny devíti lépe zachovaných a několika rozrušených mohyl, uspořádaných do řad od východu k západu, prozkoumal Josef Siblík čtyři, které obsahovaly pohřby spálených těl i pohřby kostrové. Při obřadním ceremoniálu bylo v mohylách rozbity několik hliněných hrnců zdobených vlnicemi či hřebenovými vpichy. Dále byly nalezeny pazourkové odštěpky (křesadla?) a drobné, blíže neurčitelné kovové předměty. Po zániku pohřbívání do mohyl se v 10. a 11. století pokračovalo v pohřbívání do plochých hrobů v prostoru blíže ke vsi. Při těchto kostrách byla objevena dřevěná vědérka. Slovanské sídliště stálo v rovině mezi dnešní vsí a rybníkem Velký kocelovický. Teprve další výzkum však upřesní, zda patřilo lidem pohřbeným v mohylách či v hrobech při vsi. Zdá se, že na toto staré slovanské osídlení přímo navázalo založení vsi Kocelovice. Zbytky opevnění kolem kostela naznačují, že vznik kostela mohl být starší, než dokládají jeho dochované gotické prvky z počátku 14. století. První písemná zmínka o vsi až z roku 1352 není pro její založení rozhodující. K rozšíření poznání nejstarší historie Kocelovic můžete přispět i vy, když blatenskému muzeu ohlásíte případné další archeologické nálezy. Pouze školení odborníci jsou oprávněni provádět archeologické výzkumy a dávají záruku správného určení a zachování nálezů pro další generace.

Autor: Jiří Fröhlich.
Zdroj: Kocelovice, publikaci vydal Obecní úřad v Kocelovicích a Městské muzeum v Blatné v roce 1922.

Z historie - Od roku 1989

Největší událostí roku 1989 pro obec byla oprava Kostela sv. Bartoloměje. Nejprve malá zmínka o jeho historii:

  • poprvé byl připomenut v roce 1360, kdy kocelovický plebán uváděl faráře do Černívska
  • jedná se o gotickou stavbu z první poloviny 14. století
  • při kostele bývali faráři až do roku 1425, poté za husitských válek nebyla fara osazována
  • starý zvon Bartoloměj byl ulit roku 1521 pražským zvonařem Bartolomějem
  • roku 1891 byla vysvěcena knězem ze Sv. hory J. Rollerem skupina obrazů Křížové cesty.

Tolik historie - a teď zpátky k událostem roku 1989. V dubnu byly v kostele zahájeny přípravné práce i instalaci automatického zvončí klekání a byla provedena kompletní rekonstrukce elektrického vedení v prostoru kostela. V červenci započal tříměsíční pracovní maraton. Celkem se na této akci podílelo 66 lidí a zdarma odpracovali 2.256 hodin. Na opravě hřbitovní zdi, rozvodu vody pro zalévání hrobů, odvodu vody z okapových rour a úpravě vchodu na hřbitov, bylo pokračováno v roce 1990.

A pak je tu listopad 1989 a s ním Sametová revoluce. Co to znamenalo pro naši obec? V březnu roku 1990 byla mezi občany uskutečněna podpisová akce za samostatnost obce. A jejím výsledkem byly první volby zastupitelstva v Kocelovicích. Poprvé zasedalo ve složení: J. Vonášek, J. Panuška, V. Čadek, V. Říský, V. Míka, V. Diviš, Z. Ježek, M. Frýzek a F. Machovec. Starostou byl zvolen pan Josef Vonášek. Jen pro srovnání uvádíme příjmy a výdaje obce tohoto roku. Příjmy činili: 32.995,- Kč a výdaje: 21.221,- Kč.

Kromě věcí, které se bezprostředně pojily s nezbytným chodem obce, se nezapomínalo ani na odpočinek a zábavu. O tom, aby se o dění v obci vědělo i v okolí, se starali manželé Hyškovi, kteří se stali stálými dopisovateli okresních novin. Čas běží dál. Je tu rok 1991. Obecní zastupitelstvo se schází pravidelně a řeší věci, které dříve spadaly do pravomocí obce Lnáře. Především je to otázka majetku. Jednou z věcí, která upozorňovala na samostatnost obce Kocelovice, bylo zmizení obce Lnáře ze značek označujících začátek a konec obce. Na veřejné schůzi bylo rozhodnuto, že se obecní lesy pronajmou Státním lesům Rožmitál. Začalo se s opravami veřejných míst a budov, pokračovalo se v opravách a úpravách hřbitova. Ve druhém pololetí Obecní úřad zorganizoval opravu střechy na bývalé škole. Při této opravě se postupně provedla výměna okapů a kompletně se zhotovila omítka celé budovy.

V březnu roku 1991 proběhlo sčítání lidu. V naší obci ke dni 3. 3. 1991 bydlelo 201 trvale hlášených obyvatel - z toho 95 mužů a 106 žen. Domů bylo celkem 89, z toho 71 trvale obydlených, bytů bylo celkem 96, trvale obydlených 76.

Rok 1992. Tento rok se do historie obce zapsal hned dvěma významnými událostmi - a to oslavou 100. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů a Sjezdem rodáků.

Ale pěkně po pořádku. V kostele se položila nová žulová dlažba - cca. 120 m2. Rozhodlo se o vybudování společenského sálu v patře místního pohostinství s veškerým vybavením, které k němu patří. Majitelé pozemků z Hajan, Kocelovic, Hornosína, někteří ze Závišína a rodina Vaníčků založili Honební společenství. Dokončil se návrat obecních lesů, pozemků a rybníků obci. 4. července byla obec připravena k důstojným oslavám 100. let založení Sboru dobrovolných hasičů. V rámci těchto oslav proběhla soutěž v požárním sportu za účasti šesti družstev. Cenný skalp domácích získalo družstvo SDH Tchořovice. Veselým zpestřením byl "požár", který úspěšně uhasil místní sbor s pomocí starodávné stříkačky. Tento slavnostní den byl zakončen v sále místního pohostinství.

Zanedlouho poté byl uspořádán již třetí Sjezd rodáků obce Kocelovice. Po dlouhých přípravách bylo vše připraveno na uvítání milých hostů. Následující den proběhla tradiční Bartolomějská pouť. Následující roky si připomeneme ve stručnosti, neboť dobře fungující zastupitelstvo své povinnosti plní zodpovědně a stará se o zdárný chod obce.

V roce 1993 bylo rozhodnuto o přestavbě v přízemí budovy Obecního úřadu. Proběhla regulace potoka od č. 25 k mostu. Začalo se s budováním hříště nad rybníčkem Hlínovna. Rok 1994 proběhly druhé volby do obecního zastupitelstva v Kocelovicích. V těchto volbách byly sestaveny dvě kandidátky - Sdružení nezávislých kandidátů I. a Sdružen nezávislých kandidátů II. Do zastupitelstva byli zvolení - J. Vonášek, J. Krýda, M. Frýzek, J. Panuška, Z. Ježek, A. Pajma, J. Chodora. Místo A. Pajmy, který se kandidatury vzdal, nastoupil na uvolněné místo V. Říský. Při tajné volbě starosty byl zvolen Josef Vonášek, místostarostou se stal Miloslav Frýzek. Největší investicí tohoto roku bylo budování sportovního areálu. Tento sportovní stánek obsahuje travnaté fotbalové hřiště a antukové hřiště.

Rok 1994 byl nejteplejším rokem za 20 sledovaných let s rekordním teplotním průměrem 8,9 °C.

V roce 1995 byl na mimořádné schůzi projednáván nákup speciálního hasičského vozidla. Probíhaly další opravy budovy bývalé školy - byla nově zhotovena kompletní fasáda, opravena čekárna. Obecní lesy byly i nadále ponechány ve správě Lesům Vltava. Sbor dobrovolných hasičů získal do užívání novou Liaz cisternu, kterou zakoupil Obecní úřad. Bohužel, tento rok byla i přes nesouhlas Obecního úřadu uzavřena filiálka spořitelny.

Rok 1996 se nesl ve znamená zahájení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kocelovice. Veřejnou soutěž na zpracování KPÚ vyhrál projektant Josef Honz z Písku. Principem pozemkové úpravy bylo scelení vlastnické držby zemědělské půdy vlastníků v KÚ Kocelovice. Všechny vybudované, případně zrekonstruované komunikace a ekologické zařízení přejdou po skončení pozemkové úpravy do vlastnictví obce. Výsledek KPÚ bude zapsán do katastru nemovitostí pro jednotlivé vlastníky. Zemědělské komise prováděla kontrolu v lesích, vyvíjela aktivitu v jednání s Lesy Rožmitál ohledně výměny luk a prodeje dřeva z lesů.

V roce 1997 se opět řeší věci spojené s obcí:

  • hodnotí se hospodaření LPD Vltava a. s. Rožmitál v obecních lesích
  • proběhla rekonstrukce kolny (bývalá sběrna mléka) na parkování obecního traktoru
  • byly nakoupeny a instalovány sběrné kontejnery na odpad skla.

Po etapách pokračovala pozemková úprava. Začalo se od západního okraje katastru a na jednotlivé úseky byla zváni vlastníci pozemků, zástupce obce, a jeden zástupce 13-ti členného sboru zástupců vlastníků. Jelikož ani kostel v minulých letech nebyl ušetřen vykradení, bylo zde nutné zabezpečení. Toto bezpečnostní opatření s čidly bylo možné nainstalovat díky příspěvku obce, občanů a sponzorů. Kostelnictví vykonává Jaroslava Hájková s manželem Václavem z Blatné. Též byla dokončena výstavba fotbalového hřiště a tenisových kurtů. Samozřejmě, že svoji činnost vyvíjel Sbor dobrovolných hasičů i Český svaz žen, který má u nás široké zastoupení. Bohužel svoji činnost v Kocelovicích ukončil Červený kříž, který zde byl od roku 1986.

20. května byl na budovu Hydrometeorologické stanice nainstalován přístroj, kterému zaměstnanci důvěrně říkají "ježek". Toto zařízení trvale vysává elektrický potenciál z mraků, a tím byl v okruhu 200 metrů od stanice nemělo dojít k výbojům blesku. Bouřky by se tak měly stanici vyhýbat. Na kocelovické HMS se zařízení zkouší jako na první stanici v Čechách. A pokračujeme událostmi dalšího roku, roku 1998. Obec vstoupila do Sdružení obcí Blatenska. Nemilou zprávou pro všechny občany bylo, že se neuskuteční komunální volby do zastupitelstva v řádném termínu, z důvodů malého počtu kandidátů - byli jen 4, nejméně bylo potřeba 5. Kocelovice se tak staly jedinou obcí na Strakonicku, kde se volby nekonaly a pátou obcí v rámci Jihočeského kraje. V roce 1998 byly sepsány s jednotlivými vlastníky jejich nároky, se kterými budou vstupovat do pozemkové úpravy. Koncem června se přes Kocelovice přehnala bouřka s velkou prudkostí a kroupami. Rybníky přetékaly, mnohde šla voda přes silnice. Vytopena byla rodina Říských č. 50, pod vodou bylo i několik sklepů. Během noci se bouřka 2x vrátila, hasiči drželi pohotovost celou noc a několikrát kontrolovali rybníky a objekty ve vesnici. Celkově spadlo od večera do rána 139 mm srážek. Na HMS naměřili 40 výbojů blesků - normální počet bývá 10 - 30 .... Kocelovice mezinárodně zviditelnil v tu dobu 11-ti letý Jakub Hanuš. Jeho kresby byly vystaveny na proslulé mezinárodní Shankarově soutěži v Indii. Rok 1999. Na začátku tohoto roku proběhly mimořádné volby do zastupitelstva - 13. března 1999. Na hlasovacím lístku se objevilo 21 jmen a volilo se 9-členné zastupitelstvo. Zvoleni byli: J. Vonášek, V. Barnáš, J. Cihla, V. Čadek, ing. K. Lukáš, V. Říský, Š. Vonášková, J. Boušová a V. Dubec. Starostou byl zvolen Josef Vonášek, místostarostou ing. K. Lukáš. A hned prvním úkolem bylo vyřešení problému o odkoupení místní prodejny, neboť Jednota ji zde již nechtěla provozovat. Po dlouhých jednáních se tato budova stala majetkem obce. Začalo se jednat o plynofikaci obce. Rovněž byla v rámci kompletní pozemkové úpravy v katastru Hornosín a Kocelovice zahájena rekonstrukce spojovací cesty mezi oběma obcemi. A je tu poslední rok druhého tisíciletí, rok 2000. OÚ řešil množství záležitostí, které se týkaly obce. Každá z komisí Obecního úřadu si řádně plnila své povinnosti ke spokojenosti občanů. I když u závěru této rekapitulace se ještě zmíníme o bohatém kulturním dění v obci, nyní bychom chtěli připomenout jinou, velmi milou událost. 22. dubna se konala v patře pohostinství oslava zlaté svatby manželů Anny a Františka Kocúrových. Protože obec Kocelovice patří matričním obvodem do Lnář, provedly obřad zlaté svatby starostka obce Lnáře Stanislava Mašková a matrikářka Blanka Čadková. Dodejme, že jsou třetím párem z naší vesnice, kteří takovéto jubileum slavili. Prvními byli manželé Václav a Anna Říských č. 52 a to 27. 1. 1977, druhými manželi, kteří se dožili 50-ti let společného života byli František a Marie Kratochvílovi č. 75 a to 13. října 1984. I nadále probíhá komplexní pozemková úprava. Úspěšně byla zkolaudována cesta z Kocelovic do Hornosína. K církevnímu mileniu byla z podnětu Martina Říského zorganizována výstavka fotografií a dokumentů uvnitř kostela. Jednalo se o kněze, kteří působili ve zdejší farnosti. Z Kocelovic to byli Josef Drnek (1913 - 1968), který působil v Janovicích nad Úhlavou a Václav Čadek. Václav Čadek se narodil 17. 11. 1932, na kněze byl vysvěcen 27. 6. 1964 v Litoměřicích a první mši svatou sloužil 5. 7. 1964 ve Lnářích. Více než čtvrt století působí v Choustníku.

První rok třetího tisíciletí - rok 2001. A začneme hned pozemkovou úpravou. Po letech byla zdárně a ke spokojenosti dokončena. Na 12. 1. 2001 bylo svoláno závěrečné jednání všech vlastníků půdy začleněných do komplexní pozemkové úpravy, kde se naposledy mohli k jednotlivým návrhům scelení vyjádřit. V srpnu se uskutečnilo výjezdní zasedání obecního zastupitelstva ohledně plynofikace obce. Konalo se na OÚ v Hajanech za přítomnosti zástupců Kocelovice, Hajany, Chlum. Projednávala se možnost získání státní dotace na tuto plynofikaci. V Kocelovicích se pro plynofikaci vyslovilo 64 domácností, takže se začaly zpracovávat příslušné žádosti, dokumentace a projekty. Pozemkovým úřadem Strakonice bylo vydáno první rozhodnutí - Schválení návrhu pozemkové úpravy. Po nabytí pravomoci tohoto rozhodnutí, bylo vydáno druhé rozhodnutí - Výměna vlastnických vztahů. Bylo předáno k zápisu katastrálnímu úřadu. Kromě toho, že se podařilo obnovit pravidelné konání bohoslužeb v kostele sv. Bartoloměje každou středu a první pátek v měsíci, nejvýznamnější akcí tohoto roku bylo slavnostní posvěcení nových zvonů a to 23. 6. 2001. Nové zvony jsou Marie 343 kg a Václav 92 kg. Zcela zaplněný kostel s očekáváním přijal návštěvu českobudějovického biskupa Mons. Th. Dr. Antonína Lišky. Správce naší farnosti Jiří Čepl všechny uvítal a začala mše svatá. Při mši byly zvony posvěceny a poklep na ně provedli všichni přítomní duchovní správci, pak náš nejstarší občan a nejmladší dítě. Zvony ulila rodina Dydrychova. Posvěcení zvonů se také zúčastnila 80-ti letá Anna Drnková, švagrová pátera Josefa Drnka, zdejšího rodáka a dlouholetého faráře v Janovicích nad Úhlavou, který je na zdejším hřbitově pohřben. Následující týden započali práce se zavěšováním zvonů a poté se zvony poprvé rozezněly.

Ladění zvonů je:

Marie H1,
Bartoloměj D2,
Václav G2,
Jan Nepomucký B2.

Zdroj: Kocelovice, publikaci vydal Obecní úřad v Kocelovicích a Městské muzeum v Blatné v roce 1922.

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
déšť 25 °C 17 °C
úterý 23. 7. prudký déšť 22/16 °C
středa 24. 7. déšť 20/12 °C
čtvrtek 25. 7. jasno 21/10 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Nebyl-li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.

Pranostika na akt. den

V ten den rádo poprchává, poněvadž Máří Magdaléna Pána svého oplakává.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

O naší obci

Naši obec najdete v jihočeském kraji, asi 5,5 km vzdušnou čarou severozápadně od Blatné, nedaleko obce Lnáře. Ideální turistický a cykloturistický terén.

Středověké osídlení lokality Kocelovice navazuje přímo na dobu slovanskou. Ves byla v letech 1352 až 1399 sídlem vladyků z Kocelovic, z nichž poslední doložení v písemných pramenech byli bratři Beneš a Zdeněk, kteří v roce 1372 ještě s jinými zemany ustanovovali nového faráře ke zdejšímu kostelu. Zdeněk vlastnil v roce 1391 poplužní dvůr v nedalekém Újezdci a zemřel někdy kolem roku 1405. V roce 1419 držel kocelovickou tvrz Jan Mládenec z Újezda, který ji prodal po roce 1433 za 1300 kop grošů Petrovi ze Svojšína. V roce 1437 Kocelovice jako odúmrť propadly ve prospěch krále a dostaly se na čas do majetku Viléma ze Žlutic. Později, v roce 1454, z rozhodnutí krále Ladislava připadly Záviši z Valdštejna. V době pře polovinou 15. století byly Kocelovice spojeny s lnářským velkostatkem, kde setrvaly až do zrušení patrimoniální správy v roce 1849.